Friday، July 23، 2010

قسمت ویژه برای خانوم‌ها در پارکینگنوشته قسمت مخصوصی در پارکینگ. (رزرو برای شما خانوم‌ها)
البته واضح بود که بزرگترین و آسونترین مکان رو برای پارک برای خانوم‌ها در نظر گرفتند. به نظرم بسیار عالی اومد برای همین عکس‌اش رو گرفتم. البته چیزی هم که خود مسئول پارکینگ میگفت این بود که نزدیکترین مکان برای خروج در نظر گرفته شده برای در نظر گرفتن امنیت برای خانوم‌ها.