Wednesday، September 15، 2010

منشور کورش

خوبه که این منشور کورش به خط میخی نوشته شده و گرنه به جای بازدید عمومی گذاشتن، خود این منشور هم به خاطر متن اش مصداق بارز جنگ نرم هست .
پ.ن: همین ها رو یکی به خط حاضر بنویسه، قاعدتا بایستی اوین بره نه موزه.